Мар'їнська міська військова адміністрація
Покровського району Донецької області

Положення про Громадську платформу впливу на прийняття рішень Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

        ЗАТВЕРДЖЕНО

         Розпорядження керівника

         міської військово-цивільної

         адміністрації

        17 червня 2021 року № 164

 

Положення

про Громадську платформу впливу на прийняття рішень

Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації

Покровського району Донецької області

 

І. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає мету запровадження, основні завдання, функції, структуру та засади функціонування Громадської платформи впливу на прийняття рішень Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області  (далі – Громадська платформа).

 

2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів.

 

3. Громадська платформа в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, місцевими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

1) ініціатор зустрічі (обговорення) – керівник Мар’їнської міської військово-цивільної    адміністрації  Покровського  району  Донецької  області

(далі – міська військово-цивільна адміністрація), посадова особа міської військово-цивільної адміністрації або ініціативна група мешканців громади;

 

2) адміністратор Громадської платформи (далі - Адміністратор) – Посадова особа міської військово-цивільної адміністрації - визначена розпорядженням керівника міської військово-цивільної адміністрації, що забезпечує функціонування та розвиток Громадської платформи;

 

3) учасники Громадської платформи:

керівник міської військово-цивільної адміністрації;

посадові особи міської військово-цивільної адміністрації;

керівники консультативно - дорадчих органів, що створені та працюють в громаді;

автори ідей та проєктів;

представники бізнесу, що працюють в громаді;

мешканці територіальної громади;

волонтери;

інші представники інститутів громадянського суспільства.

 

Додатково можуть бути запрошені:

експерти з відповідної теми;

представники донорів та інвесторів;

представники центральних та/або регіональних органів виконавчої влади.

 

5. Громадська платформа є інструментом що дозволяє об’єднати зусилля міської військово-цивільної адміністрації та представників інститутів громадянського суспільства при вирішенні питань місцевого значення та бачення шляхів вирішення проблем регіону та держави Україна.

 

6. Діяльність Громадської платформи ґрунтується на принципах:

відкритості;

доступності;

свободи слова;

принципах демократії;

рівності можливостей;

прозорості діяльності

аполітичності;

нейтральною до релігійних об’єднання.

 

7. Основними цілями Громадської платформи є:

 

1) сприяння соціальної згуртованості громади;

 

2) сприяння співпраці міської військово-цивільної адміністрації з інститутами громадського суспільства щодо вирішення питань місцевого значення;

 

3) залучення мешканців громади до процесу розроблення та прийняття актів місцевого самоврядування щодо вирішення питань, які стосуються розвитку громади та контролю за їх виконанням;

 

4) залучення мешканців громади до вирішення питань безпеки, екології, інклюзії, соціально-економічного, культурного життя громади шляхом участі в розробленні та виконанні місцевих програм;

5) подання пропозицій щодо визначення та мотивацій пріоритетних напрямків реалізації державної політики щодо відповідної роботи на місцевому рівні;

 

6) сприяння відкритості та прозорості прийняття рішень на місцевому рівні;

 

7) сприяння узгодженості дій органів місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних із життям вразливих груп населення та їх участі в усіх сферах суспільного життя громади.

 

ІІ. Засади функціонування Громадської платформи

 

1. Власником Громадської платформи є громада в особі міської військово-цивільної адміністрації.

 

2. Міська військово-цивільна адміністрація:

 

  1. здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської платформи;

 

  1. створює належні умови для її роботи;

 

  1. забезпечує приміщенням для засідань, засоби зв’язку та інформаційну підтримку роботи Громадської платформи;

 

  1. забезпечує безоплатний і вільний доступ учасників до інформації, що надходить до Громадської платформи.

 

3. Забезпечення роботи Громадської платформи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.

 

ІІІ. Адміністратор

 

1. Адміністратор зобов’язаний забезпечувати:

 

1) адміністрування та підтримку функціонування Громадської платформи;

 

2) роботу Громадської платформи відповідно до цього Положення, інших вимог законодавства;

 

3) доступ учасників та запрошених до Громадської платформи;

 

4) збереження та захист інформації, яка надійшла до Громадської платформи;

 

5) захист персональних даних відповідно до законодавства.

 

2. Адміністратор зобов’язаний надавати учасникам доступ до інформації, формувати аналітичні матеріали, інші інформаційно-довідкові ресурси, проводити систематизацію та іншу аналітичну роботу відповідно до цього Положення згідно із законодавством.

 

3. Адміністратор здійснює консультаційну підтримку учасників із питань, пов’язаних з функціонуванням Громадської платформи.

 

ІV. Основне функціональне призначення Громадської платформи

 

1. Громадська платформа на виконання поставлених цілей:

 

1) розробляє рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення;

 

2) бере участь в проведенні аналізу та наданні рекомендацій щодо проєктів рішень міської військово-цивільної адміністрації;

 

3) подає міській військово-цивільній адміністрації пропозиції щодо проведення громадських слухань, якщо проєкт рішення його потребує;

 

4) сприяє поширенню інформації про стратегію, програми та проєкти, що плануються та/або впроваджуються в громаді;

 

5) розробляє та впроваджує механізми взаємодії  міської військово-цивільної адміністрації та інститутів громадянського суспільства на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

 

6) сприяє залученню фінансування на виконання програм та проєктів, що спрямовані на розвиток громади;

 

7) розробляє пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямків на місцевому рівні;

 

8) проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій щодо проєктів актів міської військово-цивільної адміністрації;

 

9) залучає експертів для аналізу ефективності рішень прийнятих міською військово-цивільною адміністрацією;

 

10) підтримує та організовує заходи, що спрямовані на виконання цілей Громадської платформи;

 

11) подає міській військово-цивільній адміністрації пропозиції щодо залучення вразливих груп населення громади до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя громади з метою підвищення їх ефективності.

 

V. Організація діяльності та процедурні питання роботи

Громадської платформи

 

1. Ініціатор зустрічі (обговорення):

 

1) готує та надає в паперовому та електронному вигляди оформлені належним чином основні та додаткові документи потрібні для якісного обговорення;

 

при цьому не можуть бути прийняти до розгляду питання мета (цілі) або дії яких спрямовані на:

ліквідацію незалежності України;

зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави; підрив безпеки держави;

пропаганду війни, насильства; розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

посягання на права і свободи людини;

пропаганду комуністичного та/або нацистського режиму та їхньої символіки;

вирішення особистих проблем, всупереч інтересам громади;

інші питання розгляд яких заборонено законодавством України.

 

2) надає списки запрошених;

 

3) готує засідання Громадської платформи узгоджуючи свої дії з Адміністратором;

 

4) за 20 днів (у разі необхідності терміново розглянути питання – за 10 днів) розсилає учасникам та запрошеним документи, матеріали на ознайомлення, відповідно до теми, що буде розглядатися;

 

5) запрошує на засідання;

 

6) оприлюднює список присутніх та результати засідання на офіційному вебсайті міської військово-цивільної адміністрації.

 

2. У разі коли Ініціатором виступає ініціативна група мешканців громади, ініціативна группа подає лист-звернення керівнику міської військово-цивільної адміністрації, який містить підписи:

 

  1. 20 мешканців громади, якщо питання стосується невеликої групи мешканців громади, носить локальний характер і по ньому приймається рішення міської військово-цивільної адміністрації в формі акту;

 

  1. 150 мешканців громади, якщо питання стосується всіх мешканців громади, носить загальний характер і по ньому приймається рішення міської військово-цивільної адміністрації в формі нормативно-правового акту.

 

3. На початку засідання, яке відкриває Адміністратор, більшістю від присутніх обирається секретар засідання, який веде протокол засідання Громадської платформи.

 

4. Протокол засідання складається протягом 3 робочих днів, підписується Адміністратором та секретарем засідання, передається до міської військово-цивільної адміністрації.

 

5. Засідання Громадської платформи проводиться відкрито.

 

6. Рішення міської військово-цивільної адміністрації прийняті за результатами розгляду пропозицій Громадської платформи, в обов’язковому порядку доводяться до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті міської військово-цивільної адміністрації.

 

Інформація про прийняті рішення, повинна містити відомості про пропозиції Громадської платформи або причини її відхилення.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь