Мар'їнська міська військова адміністрація
Покровського району Донецької області

Положення про роботу

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника                                               

міської військово-цивільної адміністрації              

30.04.2021 року №46      

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації  Покровського району Донецької області

 

1. Загальні положення

1. Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області  (далі – міська військово-цивільна адміністрація) утворена відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 2021 року          № 61/2021 «Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Донецькій області» для виконання повноважень Мар’їнської міської територіальної громади, визначених чинним законодавством України.

2. Міська військово-цивільна адміністрація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», чинного законодавства України, розпоряджень керівника міської військово-цивільної адміністрації і цього Положення.

3. Міська військово-цивільна адміністрація – це тимчасовий державний орган, що забезпечує на території Мар’їнської міської територіальної громади:

1) виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, права кожного громадянина  на доступ до публічної інформації;

3) виконання державних, а також розробку і реалізацію місцевих програм соціально-економічного розвитку, інших місцевих програм розвитку Мар’їнської міської територіальної громади;

4) складання та виконання бюджету Мар’їнської міської територіальної громади;

5) реалізацію делегованих органами державної виконавчої влади повноважень відповідно до чинного законодавства України.

4. Повна назва: МАР’ЇНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ ПОКРОВСЬКО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

5. Міська військово-цивільна адміністрація є юридичною особою публічного права та є органом державної влади.

6. Юридична адреса Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації: 85600, Донецька область, місто Мар’їнка, вулиця Шевченка, будинок 3.

7. Міська військово-цивільна адміністрація є неприбутковою бюджетною установою, веде самостійний баланс, має бюджетні та інші рахунки в Управлінні Державної казначейської служби України та в інших установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та власним найменуванням, печатку без зображення Державного герба України та штампи.

Міській військово-цивільній адміністрації заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими  документами.

8. Фінансування  міської військово-цивільної адміністрації здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, а також інших надходжень, пов’язаних з реалізацією основних напрямків діяльності відповідно до чинного законодавства України.

9. Міська військово-цивільна адміністрація діє на засадах відповідальності перед територіальною громадою і державою, юридичними та фізичними особами за свою діяльність, верховенства права, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законами України та іншими нормативними актами, взаємодії з підрозділами Збройних Сил України, Служби безпеки України, правоохронних органів, державних та місцевих органів виконавчої влади, Донецькою обласною державною адміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією, керівниками підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, громадськими організаціями та політичними партіями.

10. Робота міської військово-цивільної адміністрації є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, що є таємною інформацією або належить до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування». Висвітлення діяльності  міської військово-цивільної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

11. Розгляд  міською військово-цивільною адміністрацією питань, що належать до її повноважень, проводиться керівником міської військово-цивільної адміністрації, першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівниками  структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними  міською військово-цивільною адміністрацією.

12. Структурні підрозділи міської військово-цивільної адміністрації є підконтрольними і підзвітними керівнику міської військово-цивільної адміністрації, першому заступнику керівника міської військово-цивільної адміністрації та заступникам керівника міської військово-цивільної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

13. Виконання вимог цього Положення є обов'язковим для працівників  міської військово-цивільної адміністрації та її структурних підрозділів.

2. Структура  міської військово-цивільної адміністрації

1. Структура міської військово-цивільної адміністрації затверджується Командувачем об’єднаних сил за поданням керівника міської військово-цивільної адміністрації.

2. До структури  міської військово-цивільної адміністрації входять:

1) керівник  міської військово-цивільної адміністрації;

2) перший заступник керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступники керівника  міської військово-цивільної адміністрації;

3) структурні підрозділи міської військово-цивільної адміністрації (самостійні та несамостійні).

3. Структурні підрозділи  міської військово-цивільної адміністрації здійснюють свої повноваження на підставі положень, затверджених розпорядженням керівника  міської військово-цивільної адміністрації.

4. Керівник міської військово-цивільної адміністрації, перший заступник керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступники керівника міської військово-цивільної адміністрації координують роботу структурних підрозділів  міської військово-цивільної адміністрації, взаємодіють з військовими формуваннями, підрозділами Збройних Сил України, Служби безпеки України, правоохоронними органами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами різних форм власності відповідно до чинного законодавства у вирішенні питань, що відносяться до їх компетенції.

5. Розподіл обов’язків між керівником міської військово-цивільної адміністрації, першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації затверджується розпорядженням керівника міської військово-цивільної адміністрації. При цьому визначаються: функції і повноваження, закріплені за посадовою особою; структурні підрозділи, діяльність яких координується та контролюється керівником, першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації.

 

3. Повноваження міської військово-цивільної адміністрації

 

1. Міська військово-цивільна адміністрація на території Мар’їнської міської територіальної громади здійснює повноваження, передбачені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Законом України «Про боротьбу з тероризмом», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

 

4. Права міської військово-цивільної адміністрації

 

1. Міська військово-цивільна адміністрація за погодженням з Антитерористичним центром при Службі безпеки України, а у випадках, визначених чинним законодавством України, за погодженням з Командувачем об’єднаних сил має право:

 

1) встановлювати обмеження щодо перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без визначених документів;

 

2) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях, дорогах та ділянках місцевості;

 

3) організовувати перевірку документів, що посвідчують особу, у фізичних осіб, а в разі потреби – огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, крім обмежень, установлених Конституцією України;

 

4) порушувати у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань;

 

5) організовувати контроль за роботою підприємств телекомунікацій, використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для проведення роз’яснювальної роботи серед населення, особового складу військових формувань і правоохоронних органів;

 

6) встановлювати обмеження щодо торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними та отруйними речовинами, алкогольними напоями і речовинами, виробленими на спиртовій основі;

 

7) вилучати у громадян на зберігання вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну зброю, а в підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

 

8) встановлювати порядок використання сховищ, споруд та інших об’єктів для захисту населення, а також для задоволення потреб безпеки;

 

9) організовувати евакуацію населення з місць і районів, небезпечних для проживання, а також евакуацію підприємств, установ, організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;

 

10) організовувати у разі потреби нормоване забезпечення населення питною водою, продуктами харчування, предметами першої необхідності, ліками.

 

2. Міська військово-цивільна адміністрація може мати інші права, що передбачені чинним законодавством України.

 

5. Керівник міської військово-цивільної адміністрації

 

1. Міську військово-цивільну адміністрацію очолює керівник, який призначається на посаду головою  Донецької обласної державної адміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з Командувачем об’єднаних сил та звільняється з посади головою  Донецької обласної державної адміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації згідно статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

 

2. Керівник міської військово-цивільної адміністрації:

 

1) забезпечує на відповідній території дотримання Конституції і законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

 

2) організовує роботу міської військово-цивільної адміністрації та здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання міською військово-цивільною адміністрацією покладених на неї повноважень;

 

3) призначає на посади та звільняє з посад посадових і службових осіб, інших працівників  міської військово-цивільної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України;

 

4)  є розпорядником бюджетних коштів;

 

5) представляє міську військово-цивільну адміністрацію Мар’їнської міської територіальної громади у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами;

 

6) звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади;

 

7) укладає від імені міської територіальної громади, міської військово-цивільної адміністрації договори згідно із законодавством;

 

8) видає розпорядження у межах своїх повноважень, які мають таку ж юридичну силу, що і рішення місцевих ради.  Проєкти розпоряджень керівника  міської військово-цивільної адміністрації підлягають оприлюдненню в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проєкти оприлюднюються негайно після їх підготовки. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації можуть бути оскаржені до суду;

 

9) веде особистий прийом громадян та забезпечує на території Мар’їнської  міської територіальної громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

 

10) приймає рішення про тимчасове збільшення, не більш як удвічі, посадових окладів працівникам міської військово-цивільної адміністрації та її структурних підрозділів відповідно до чинного законодавства України.

 

6. Планування роботи міської військово-цивільної адміністрації
 

1. Робота міської військово-цивільної адміністрації здійснюється відповідно до перспективного плану основних заходів на рік, поточних (квартальних), оперативних (місячних, тижневих) планів. План основних заходів на рік та квартальні плани затверджуються розпорядженням керівника міської військово-цивільної адміністрації; місячні і тижневі плани роботи затверджуються керівником  міської військово-цивільної адміністрації.

2. Планування роботи здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів.

3. Формування планів роботи міської військово-цивільної адміністрації здійснюється відділом організаційної роботи управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації   за пропозиціями структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, погодженими із першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступниками голови міської військово-цивільної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Планування роботи міської військово-цивільної адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті           7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в порядку, визначеному розпорядженням керівника міської військової-цивільної адміністрації.

4. Плани роботи міської військово-цивільної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, інших органів виконавчої влади вищого рівня, програм соціально – економічного та культурного розвитку тощо.

5. Перспективний план основних заходів міської військово-цивільної адміністрації на рік в цілому відображає організаційні заходи, спрямовані на забезпечення розв’язання сучасних питань громади, сталого соціально-економічного розвитку, виконання місцевих, регіональних та загальнодержавних програм, підвищення життєвого рівня населення. Також додається перелік міжнародних, державних, професійних свят та пам’ятних дат на рік.

6. Поточний (квартальний) та оперативний (місячний) плани роботи міської військово-цивільної адміністрації містить розділи на виконання:

1) актуальних питань, пов’язаних  із здійсненням заходів із соціально – економічного розвитку громади, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, які потребують розгляду на нарадах у керівника міської військово-цивільної адміністрації, його заступників та вжиття додаткових заходів;

2) актів законодавства, розпоряджень керівника  міської військово-цивільної адміністрації, хід виконання яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю;

3) основних організаційно-масових заходів, проведення яких забезпечується  міською військово-цивільною адміністрацією  або за її участю.

У планах роботи  військово-цивільної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

7. План роботи міської військово-цивільної адміністрації на тиждень містять щоденні заходи за участю першого заступника керівника, заступників керівника міської військово-цивільної адміністрації.

8. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи міської військово-цивільної адміністрації за рішенням керівника міської військово-цивільної адміністрації.

Питання виключаються з плану роботи міської військово-цивільної адміністрації за рішенням керівника міської військово-цивільної адміністрації  на підставі доповідної записки першого заступника керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступників керівника міської військово-цивільної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

9. Порядок підготовки плану роботи міської військово-цивільної адміністрації:

1) план основних заходів  на наступний рік міської військово-цивільної  складається відділом організаційної роботи управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації до 25 грудня поточного року, підписується начальником управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації і затверджується розпорядженням керівника міської військово-цивільної адміністрації;

2) план роботи міської військово-цивільної адміністрації на квартал (місяць) складається відділом організаційної роботи управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації   за пропозиціями  структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади до 27 числа місяця попереднього кварталу.

Пропозиції структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, узгоджені із першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків) надаються до відділу організаційної роботи управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації  до 10 числа місяця попереднього кварталу (місяця).

План роботи міської військово-цивільної адміністрації на квартал підписується начальником управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації і затверджується розпорядженням керівника міської військово-цивільної адміністрації.

План роботи міської військово-цивільної адміністрації на місяць підписується начальником управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації і затверджується керівником міської військово-цивільної адміністрації.

10. Зведений план роботи міської військово-цивільної адміністрації на тиждень складається відділом організаційної роботи управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації   щоп’ятниці до 15.00 години на підставі пропозицій від першого заступника керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступників керівника міської військово-цивільної адміністрації.

Пропозиції до зведеного плану роботи міської військово-цивільної адміністрації на тиждень надаються структурними підрозділами міської військово-цивільної адміністрації щочетверга до 12.00 години.

Зведений план роботи міської військово-цивільної адміністрації на тиждень підписується начальником управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації і затверджується керівником міської військово-цивільної адміністрації.

11. Робота структурних підрозділів міської військово-цивільної адмінітрації проводиться за квартальними та місячними планами, що затверджуються першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Формування планів роботи структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 6 цього Положення.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу міської військово-цивільної адміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступників керівника військово-цивільної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

13. Контроль за виконанням планів роботи міської військово-цивільної адміністрації, її структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації здійснюється першим заступником керівника, заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). 

14. Щоквартально до 20 числа першого місяця кварталу відділом організаційної роботи управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації   на підставі інформацій структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади складає інформацію про виконання плану роботи міської військово-цивільної адміністрації за попередній квартал.

15. Інформації структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, узгоджені із першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків), надаються до відділу  організаційної роботи управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації  до 5 числа першого місяця кварталу.

16. Інформація щодо виконання плану роботи міської військово-цивільної адміністрації на квартал затверджується керівником міської військово-цивільної адміністрації та розміщується на офіційному вебсайті міської військово-цивільної адміністрації.  

7. Організація кадрової роботи

1. Організація кадрової роботи в міській військово-цивільній адміністрації здійснюється відділом управління персоналом управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

Організація кадрової роботи у самостійних структурних підрозділах міської військово-цивільної адміністрації здійснюється відповідно до їх положень.

Організація кадрової роботи здійснюється за затвердженим керівником міської військово-цивільної адміністрації річним планом, у якому визначено заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

2. Прийняття на посади посадових осіб міської військово-цивільної адміністрації відбувається відповідно до норм Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

3.   Призначення першого заступника керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступників керівника міської військово-цивільної адміністрації та керівників структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації здійснюється без конкурсного відбору Командувачем об'єднаних сил за поданням керівника Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації.

4. Зберігання та оформлення трудових книжок працівників міської військово-цивільної адміністрації покладено на відділ управління персоналом управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

5. На кожного працівника, прийнятого на роботу до міської військово-цивільної адміністрації оформляється особова справа, яка зберігається у відділі управління персоналом управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

6. Відділом управління персоналом управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації здійснюються заходи щодо організації навчання працівників міської військово-цивільної адміністрації.

7. Відповідальність за ведення кадрової роботи в міській військово-цивільній адміністрації покладається на відділ управління персоналом управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

8. Робота з нагородними документами

1. Матеріали про нагородження Державними нагородами, Почесними відзнаками Президента України, присвоєння Почесних звань, заохочення відзнаками Донецької обласної державної адміністрації, Почесною Грамотою, Грамотою та Подякою міської військово-цивільної адміністрації посадових осіб міської військово-цивільної адміністрації, її структурних підрозділів, працівників підприємств, установ, організацій громади  готуються відділом управління персоналом управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації на підставі клопотань керівництва міської військово-цивільної адміністрації, керівників підприємств, установ, організацій, згідно з Положеннями про ці відзнаки, затвердженими розпорядженнями керівника міської військово-цивільної адміністрації.

9. Порядок оформлення відряджень і надання відпусток

1. Організація роботи щодо відрядження працівників міської військово-цивільної адміністрації здійснюється відділом управління персоналом управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації на підставі документів органів державної влади, інших органів та організацій, службовими записками посадових осіб за погодженням із заступниками керівника  міської військово-цивільної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків), з інших підстав.

2. Після повернення з відрядження посадові особи в триденний термін надають звіт до відділу бухгалтерського обліку та звітності міської військово-цивільної адміністрації щодо фінансових витрат згідно з відрядженням та доповідають безпосередньому керівнику письмово або усно про участь у заходах.

3. На основі відповідних документів працівникам міської військово-цивільної адміністрації в установленому порядку відшкодовуються витрати, пов’язані з перебуванням у відрядженні, згідно з чинним законодавством України.

4. Щорічно до 10 грудня керівники структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації складають графіки відпусток працівників міської військово-цивільної  адміністрації на наступний рік і подають їх до відділу управління персоналом  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації для узагальнення. Зведений графік відпусток затверджує керівник міської військово-цивільної адміністрації.

5. Заяви про надання оплачуваних відпусток працівникам міської військово-цивільної адміністрації погоджуються із заступниками керівника  міської військово-цивільної адміністрації (згідно розподілу обов’язків) та відділом управління персоналом управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації і подаються на ім’я керівника міської військово-цивільної адміністрації не пізніше як за 14 днів до початку відпустки.

6. Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов’язаних з відпустками здійснює відділ управління персоналом управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

10. Організація підготовки проєктів розпоряджень керівника міської військово-цивільної адміністрації

1. Порядок підготовки розпоряджень керівника міської військово-цивільної адміністрації, організація контролю за їх виконанням регламентується Інструкцією з діловодства у Мар’їнській міській військово-цивільній адміністрації Покровського району Донецької області (далі  - Інструкція з діловодства).

2. Оригінали розпоряджень і документи до них підшиваються в справи відповідно до Інструкції з діловодства та знаходяться на зберіганні у відділі  документообігу та контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації до передачі їх до архівного відділу Покровської районної державної адміністрації Донецької області  на зберігання згідно з встановленими термінами.

Дозвіл на ознайомлення або видачу копій з оригіналів здійснюється відповідно до чинного законодавства України за резолюцією керівника міської військово-цивільної адміністрації.

11. Організація роботи із зверненнями громадян

1. Робота зі зверненнями громадян проводиться у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями керівника міської військово-цивільної адміністрації.

2. Прийом громадян з особистих питань у  міській військово-цивільній адміністрації проводиться згідно з графіком, затвердженим керівником  міської військово-цивільної адміністрації.

3. Особистий прийом керівника  міської військово-цивільної адміністрації проводиться за попереднім записом, після розгляду питань, що порушуються громадянами у своїх зверненнях, першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації за напрямками їх діяльності, а також якщо вирішення цього питання належить до компетенції міської військово-цивільної адміністрації, але не вирішено по суті під час розгляду попередніх звернень.

Попередній запис громадян на особистий прийом до керівника  міської військово-цивільної адміністрації проводиться відділом документообігу та контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації щодня (понеділок - п’ятниця) з 08.00 до 16.00, крім вихідних і святкових днів.

4. Особистий прийом громадян першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації та заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації проводиться також за попереднім записом, що проводиться відділом  документообігу та контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації у час, визначений у пункті 3.

5. Запис на особистий прийом до керівника міської військово-цивільної адміністрації, його заступників здійснюється відділом документообігу та контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації у картці особистого прийому, яка заповнюється згідно з документами, що посвідчують особу громадянина.

6. Запис на виїзний прийом до керівника  міської військово-цивільної адміністрації, першого заступника керівника міської військово-цивільної адміністрації та заступників керівника міської військово-цивільної адміністрації здійснюється відділом документообігу та  контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації попередньо і в день проведення прийому на картках особистого прийому громадян, яка заповнюється згідно з документами, що посвідчують особу громадянина.

7.  Відділ документообігу та  контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації забезпечує належну організацію виїзного прийому громадян.

На виїзний  прийом запрошуються  керівники структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації,  комунальних підприємств та установ громади, правоохоронних органів, представники засобів масової інформації, фахівці відділу документообігу та  контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації .

8. Якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому чи виїзному прийомі не видається можливим через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти дане питання у формі письмової заяви.

Надана громадянином на особистому чи виїзному прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

Безпосередній контроль за строками виконання доручень, даних на прийомі громадян, здійснюється відділом документообігу та контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

9. Відділ  документообігу та  контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації щомісяця інформує керівника міської військово-цивільної адміністрації, першого заступника керівника міської військово-цивільної адміністрації та заступників керівника міської військово-цивільної адміністрації про результати здійснення прийому громадян.

10. Обробка письмових звернень від громадян, що надійшли до  міської військово-цивільної адміністрації, здійснюється відділом документообігу та  контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації, який несе відповідальність за організацію діловодства та дотримання вимог порядку опрацювання та розгляду письмових звернень у міській військово-цивільній адміністрації.

11. Згідно з дорученнями, розгляд та виконання пропозицій, заяв і скарг громадян здійснюється працівниками структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації.

12. Контроль за виконанням звернень здійснює відділ  документообігу та  контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

13. Терміни розгляду звернень встановлюються керівником міської військово-цивільної адміністрації та його заступниками на підставі статті 20 Закону України «Про звернення громадян»:

 невідкладно або не більше 15 днів, якщо рішення не потребує додаткового вивчення;

в інших випадках не більше одного місяця (30 днів) з дня їх надходження.

14. Термін розгляду звернень може бути продовжений до 45 днів з моменту надходження звернення до міської військово-цивільної адміністрації керівником, першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації та заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації, якими встановлено контроль, на підставі обґрунтованого прохання виконавця з повідомленням про це заявника.

15. Підписані керівником міської військово-цивільної адміністрації, першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації та заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації відповіді заявникам передаються до відділу документообігу та  контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації для оформлення їх у встановленому порядку і відправлення заявнику.

16. Щомісяця готується аналіз звернень, що надійшли до міської військово-цивільної адміністрації та їх виконання, аналітичні матеріали надаються для розгляду першому заступнику керівника міської військово-цивільної адміністрації та заступникам керівника  міської військово-цивільної адміністрації для інформування керівника міської військово-цивільної адміністрації.

17. Щоквартально готується інформація про стан виконавської дисципліни за зверненнями громадян у структурних підрозділах міської військово-цивільної адміністрації, на комунальних підприємствах, установах, організаціях міста для розгляду керівником міської військово-цивільної адміністрації.

12. Підготовка і проведення нарад, семінарів, інших заходів

1. Керівник міської військово-цивільної адміністрації, перший заступник керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступники керівника міської військово-цивільної адміністрації, керівники структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду і вирішення питань, що належать до їх компетенції.

2. Підготовка і проведення нарад здійснюється у відповідності до Положення про проведення нарад, яке затверджується розпорядженням керівника міської військово-цивільної адміністрації.

3. Організаційне і матеріально – технічне забезпечення нарад за участю керівника міської військово-цивільної адміністрації. (порядок денний, дата і час проведення, список запрошених осіб, список виступаючих із звітом або інформацією) покладається на  відділ організаційної роботи  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації та відповідних керівників структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації.

Матеріали до наради готують відповідні структурні підрозділи міської військово-цивільної адміністрації.

4. План проведення наради затверджує перший заступник керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступники керівника міської військово-цивільної адміністрції (згідно із розподілом обов’язків).

Організація проведення нарад у керівника міської військово-цивільної адміністрації та його заступників покладається на відділ організаційної роботи  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації або відповідні структурні підрозділи міської військово-цивільної адміністрації.

5. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

6. Дата проведення і порядок денний нарад, які проводять перший заступник керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступники керівника міської військово-цивільної адміністрації визначаються ними самостійно і подаються до відділу організаційної роботи  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації для включення до щотижневого зведеного плану роботи міської військово-цивільної адміністрації.

7. Прийняті на нарадах рішення оформлюються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються посадові особи, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписується головуючим. Ведення протоколів, запрошення учасників нарад, їх реєстрація, технічне забезпечення покладається на структурні підрозділи міської військово-цивільної адміністрації, які проводять наради.

8. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження керівника міської військово-цивільної адміністрації або наказ керівника  самостійного структурного підрозділу міської військово-цивільної адміністрації.

9. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має начальник управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

10. Відповідальність за проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій, зборів представників органів виконавчої влади та громадських об’єднань покладається на першого заступника керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступників керівника міської військово-цивільної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

11. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на тематичних нарадах у керівника міської військово-цивільної адміністрації, першого заступника керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступників керівника міської військово-цивільної адміністрації, здійснюється структурними підрозділами  міської військово-цивільної адміністрації (за напрямками діяльності). Аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень регулярно (у зазначені в рішеннях терміни) надаються керівнику міської військово-цивільної адміністрації або першому заступнику керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступникам керівника міської військово-цивільної адміністрації, які проводили наради.

12. Офіційне оприлюднення порядку денного відкритих засідань у міській військово-цивільній адміністрації здійснюється структурними підрозділами  міської військово-цивільної адміністрації (за напрямками діяльності) протягом п’яти робочих днів з моменту їх затвердження у засобах масової інформації або на офіційному вебсайті.

13. Наради у міській військово-цивільній адміністрації проводяться відкрито, за винятком випадків, визначених законом.

13. Порядок роботи з документами з грифами «Для службового користування», у тому числі які містять відмітку  «Літер «М»

1. Кореспонденція з грифами «Для службового користування», у тому числі які містять відмітку  «Літер «М» (з мобілізаційних питань) приймається, реєструється та видається керівництву міської військово-цивільної адміністрації, керівникам структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації та виконавцям під підпис відповідальними працівниками структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації.

2. Отримані документи з грифами «Для службового користування», у тому числі які містять відмітку  «Літер «М» (з мобілізаційних питань)  зберігаються в металевих сейфах, які в неробочий час опечатуються. Збереження цих документів понад визначені терміни заборонено.

3. Передача документів з одного структурного підрозділу в інший здійснюється тільки через працівника міської військово-цивільної адміністрації, відповідального за збереження даного документа з відміткою про передачу в журналі обліку документів.

4. Документи повертаються до структурного підрозділу, в якому вони зберігаються з позначкою про їх виконання.

 

14. Організація роботи робочих органів, що утворюються міською військово-цивільною адміністрацією

 

1. Міська військово-цивільна адміністрація для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, передбачених законодавством, координації дій  міської військово-цивільної адміністрації, підприємств, установ і організацій міста будь-якої форми власності під час виконання відповідних завдань, розроблення проєктів розпоряджень керівника міської військово-цивільної адміністрації, програм соціально-економічного, культурного розвитку громади, здійснення контрольних функцій, комплексних перевірок стану справ в тій чи іншій сфері господарювання та на виконання нормативних документів органів державної влади, а також для вирішення оперативних питань можуть утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, комітети, координаційні ради, робочі групи тощо).

Робота дорадчих органів при  міській військово-цивільній адміністрації здійснюється згідно з затвердженими положеннями та чинним законодавством.

2. До складу робочих органів, відповідно до покладених на них завдань включаються керівник міської військово-цивільної адміністрації, заступники керівника міської військово-цивільної адміністрації, посадові особи структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації, а також представники інших органів, не підвідомчих міській військово-цивільній адміністрації, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, науковці та інші фахівці за погодженням або згодою.

Персональний склад комісій, комітетів, координаційних рад тощо погоджується з першим заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступником керівника міської військово-цивільної адміністрації, відповідальним за питання, з якого утворюється комісія, та затверджується розпорядженням, яким створюється ця комісія.

3. Організаційною формою роботи робочого органу є засідання, які проводяться згідно положенням про нього.

4. Рішення про скликання засідання робочого органу приймається його головою.

5. Порядок денний засідання робочого органу формується секретарем робочого органу.

З питань порядку денного на засідання робочого органу запрошуються керівники державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, які беруть участь у підготовці питання, що розглядається, а також інші посадові особи, участь яких необхідна під час обговорення питання.

Посадові особи, які беруть участь у засіданні робочого органу, реєструються секретарем робочого органу.

6. Засідання робочого органу вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів, якщо інше не передбачено положенням.

Засідання робочого органу проводить його голова. У разі коли голова робочого органу не може з поважних причин бути присутнім на засіданні, замість нього головує заступник голови робочого органу або посадова особа, яка забезпечує здійснення повноважень відсутньої особи.

7. Рішення робочого органу оформлюються протоколом, який веде секретар та підписує голова робочого органу.

8. Рішення робочого органу приймаються шляхом досягнення консенсусу. Прийняті рішення носять рекомендаційний характер, які доводяться до керівника  міської військово-цивільної адміністрації, першого заступника керівника міської військово-цивільної адміністрації або заступника керівника міської військово-цивільної адміністрації за спрямуванням. За результатами розгляду, з тих чи інших питань можуть прийматися розпорядження керівника  міської військово-цивільної адміністрації.

9. Організаційне забезпечення роботи комісій та контроль за виконанням прийнятих рішень чи рекомендацій покладається на заступника керівника  міської військово-цивільної адміністрації, відповідального за питання, з якого утворена комісія.

15. Організація забезпечення доступу до публічної інформації

1. Забезпечення доступу до публічної інформації, реєстрацію, опрацювання запитів на інформацію, аналізування та звітування про стан роботи із запитами на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту здійснюється відділом документообігу та контролю  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

Відповідь на запит на інформацію надається відповідними посадовими особами у визначений чинним законодавством строк.

В структурних підрозділах міської військово-цивільної адміністрації забезпечення доступу до публічної інформації здійснює посадова особа, на яку покладені відповідні обов’язки.

2. Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є міська військово-цивільна адміністрація, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядку забезпечення доступу до публічної інформації, затвердженого розпорядженням керівника  міської військово-цивільної адміністрації.

3. Розміщення публічної інформації на офіційному вебсайті здійснюється відділом організаційної роботи  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації в строки, передбачені чинним законодавством.

4. Взаємодію із структурними підрозділами міської військово-цивільної адміністрації з питань надання публічної інформації здійснює відділ документообігу та контролю  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

Персональну відповідальність за своєчасне надання для оприлюднення проєктів розпоряджень, а також затверджених документів несе розробник цих проєктів.  

16. Організація використання робочого часу

1. Режим роботи міської військово-цивільної адміністрації: понеділок - п’ятниця з 07-45 до 16-00, обідня перерва з 11-45 до 12-00.

2. Відповідальні працівники міської військово-цивільної адміністрації виконання службових доручень під час роботи поза приміщенням міської військово-цивільної адміністрації погоджують зі своїми безпосередніми керівниками з обов’язковим повідомленням місця і часу виконання та записом у відповідному журналі.

3. Відпустки без збереження заробітної плати надаються працівникам  міської військово-цивільної адміністрації керівником міської військово-цивільної адміністрації на підставі поданої заяви, самостійних структурних підрозділів – керівником такого підрозділу.

4. Відділ з питань управління персоналу управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації веде щоденний табель обліку робочого часу працівників.

 

17. Матеріально-технічне забезпечення діяльності, режим роботи в приміщенні адміністративної будівлі

 

1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності міської військово-цивільної адміністрації здійснює відділ бухгалтерського обліку та звітності міської військово-цивільної адміністрації.

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності міської військово-цивільної адміністрації проводить заходи з утримання в належному стані приміщень адміністративних будівель  міської військово-цивільної адміністрації (далі - адмінбудівель), проведення поточного і капітального ремонтів, придбання та ремонт меблів, обладнання, забезпечення працівників канцелярськими товарами, папером, телефонним зв'язком та господарськими товарами.

3. Замовлення на канцелярські товари подаються першому заступнику керівника міської військово-цивільної адміністрації, заступникам керівника  міської військово-цивільної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків)  керівниками структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації щоквартально.

4. Транспортне обслуговування діяльності міської військово-цивільної адміністрації забезпечується службовими автомобілями. Замовлення на використання автомобіля для поїздки подається за добу першому заступнику керівника міської військово-цивільної адміністрації,  заступникам керівника  міської військово-цивільної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

5. Майно, яке знаходиться в робочих кабінетах, закріплюється за працівниками, які ним користуються. При звільненні  з роботи працівник передає майно начальнику відділу  бухгалтерського обліку та звітності міської військово-цивільної адміністрації як матеріально-відповідальній особі та головному бухгалтеру.

6. Чергування в адмінбудівлі здійснюється цілодобово співробітниками охорони на контрольному вході.

7. Перший заступник керівника міської військово-цивільної адміністрації,  заступники керівника міської військово-цивільної адміністрації, керівники структурних підрозділів міської військово-цивільної адміністрації чергують у вихідні та святкові дні згідно з графіком, складеним відділом організаційної роботи  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації, затвердженим керівником міської військово-цивільної адміністрації або, за його відсутності, заступником керівника  міської військово-цивільної адміністрації, що виконує його обов’язки (з правом перебування дома).

Згідно графіка чергування у вихідні та святкові дні складається графік чергування водіїв, з відповідною резолюцією керівника  міської військово-цивільної адміністрації та надається до відділу відділу управління з питань персоналом  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

18. Майно

1. З моменту державної реєстрації міська військово-цивільна адміністрація наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може набувати майнових прав.

2. Міська військово-цивільна адміністрація тимчасово володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності Мар’їнської міської територіальної громади, вчиняючи щодо нього будь-які дії, крім відчуження, які не суперечать чинному законодавству.

 

19. Схема руху службових документів, що розглядаються керівником міської військово-цивільної адміністрації

 

1. Керівник  міської військово-цивільної адміністрації (за його відсутності заступник керівника міської військово-цивільної адміністрації, що виконує його обов’язки) розглядає документи:

які надійшли з Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Донецької  обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації;

які передбачають фінансування, формування дохідної та видаткової частини міського бюджету;

з питань оренди землі, комунальної власності, укладення договорів;

з проведення будівництва та капітальних ремонтів;

заяви громадян на надання матеріальної допомоги;

що надійшли з правоохоронних, контрольно-наглядових органів, суду;

заяви працівників структурних підрозділів: про відрядження, відпустку, надання матеріальної допомоги тощо;

звернення громадян: Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Другої світової, колективні звернення;

про видачу правоохоронним органам, прокуратурі оригіналів документів, копій оригіналів документів;

з відміткою «особисто» або анонімного характеру;

службові, доповідні записки, адресовані керівникові міської військово-цивільної адміністрації, першому заступнику міської військово-цивільної адміністрації та його заступникам;

відповіді, вище зазначеним суб'єктам.

2. Вхідна документація реєструється працівниками відділу документообігу та контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації та передається начальнику управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації, який розглядає та готує вхідну документацію для розгляду керівником  міської військово-цивільної адміністрації.

Документи, що надійшли на ім'я керівника міської військово-цивільної адміністрації, але спрямовані для розгляду заступникам  керівника міської військово-цивільної адміністрації, повертаються до  відділу документообігу та контролю  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації з метою їх систематизації та надання керівнику  міської військово-цивільної адміністрації для подальшого розгляду на накладання резолюцій.

3. О 10.00 та о 15.00 годині сформовану папку з документацією начальник  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації передає керівникові  міської військово-цивільної адміністрації (за його відсутності заступнику керівника міської військово-цивільної адміністрації, що виконує його обов’язки)  для розгляду, накладення резолюцій на документах, підпису підготовлених відповідей.

4. До 10.00 години наступного робочого дня керівник міської військово-цивільної адміністрації (за його відсутністю заступник керівника міської військово-цивільної адміністрації, що виконує його обов’язки)  начальнику  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації завізовані та підписані документи.

5. Протягом дня,  документи, що надійшли з вищих органів влади, доручення, листи, запити про їх виконання, документи, взяті керівником  міської військово-цивільної адміністрації під особистий контроль, направляються до  відділу документообігу та контролю  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації для взяття на облік та реєстрації (встановлення) строків їх виконання.

6. О 15.00 години документи, відповідно до резолюції керівника  міської військово-цивільної адміністрації, працівник  відділу документообігу та контролю  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації передає для розгляду заступникам керівника  міської військово-цивільної адміністрації, згідно розподілу обов’язків.

7. Заступники керівника міської військово-цивільної адміністрації вивчають документи, визначають виконавців і дають завдання з їх виконання на окремому бланку «для резолюцій».

Не пізніше 10.00 документи з резолюціями заступників керівника міської військово-цивільної адміністрації повертають у відділ документообігу та контролю  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

8. Відділ документообігу та контролю  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації вносить резолюції до журналу реєстрації вхідних документів та передають документи виконавцям під підпис. У разі зазначення декількох виконавців, відповідальність за дотримання термінів і підготовку узагальнюючої інформації або відповіді покладається на виконавця, який стоїть першим у списку.

9. Виконавці виконують усі доручення, згідно резолюції у  зазначені або встановлені у документі терміни, готують відповіді або необхідну інформацію, погоджують із заступниками керівника міської військово-цивільної адміністрації за напрямами діяльності і передають до відділу документообігу та контролю управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації в папку керівника міської військово-цивільної адміністрації на підпис.

10. Після підписання керівником міської військово-цивільної адміністрації документів, документи передаються до відділу документообігу та контролю  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації.

11. Працівники відділу документообігу та контролю  управління з питань персоналу, організаційної роботи, документообігу та контролю міської військово-цивільної адміністрації реєструють вихідні документи та проставляють відмітку про виконання.

Надсилання відповіді запитувачу на вхідний контрольний документ забезпечується посадовою особою, відповідальною за виконання даного документа згідно з резолюцією.

20. Відповідальність

1. Керівник міської військово-цивільної адміністрації несе персональну відповідальність за виконання  міською військово-цивільною адміністрацією покладених на неї повноважень у відповідності з чинним законодавством України.

2. Працівники міської військово-цивільної адміністрації за неналежне виконання своїх обов’язків несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

21. Прикінцеві положення

1.Затвердження Положення про роботу міської військово-цивільної адміністрації, внесення до нього змін і доповнень здійснюється розпорядженням керівника міської військово-цивільної адміністрації.

2. Міська військово-цивільна адміністрація припиняє свої повноваження у день відкриття першої сесії новообраної Мар’їнської міської ради.

3. Припинення міської військово-цивільної адміністрації здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. У разі припинення міської військово-цивільної адміністрації як юридичної особи її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь